ALGEMENE VOORWAARDEN

AG GROEP B.V.

 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Terneuzen 

Toepasselijkheid

1.1 Onder AG Groep wordt verstaan de besloten vennootschap AG Groep B.V., gevestigd te Terneuzen. Onder Klant wordt verstaan de contractuele wederpartij van AG Groep.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen AG Groep en Klant, waarbij AG Groep aan Klant producten en/of diensten levert of ter beschikking stelt.

1.3 Deze voorwaarden hebben voorrang boven andersluidende voorwaarden van Klant, tenzij anders bepaald. Klant kan zich niet beroepen op afwijkende voorwaarden.

1.4 Bij nietigheid van enige bepaling blijven overige bepalingen van kracht. Partijen treden in overleg voor nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen.

1.5 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgwerkzaamheden.

 Aanbieding en aanvaarding

2.1 Aanbiedingen van AG Groep zijn vrijblijvend. AG Groep is niet gebonden aan termijnen in aanbiedingen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Aanvaarding van aanbiedingen dient schriftelijk te geschieden. AG Groep heeft het recht prijzen en termijnen aan te passen bij onjuiste of gewijzigde informatie van Klant.

2.3 AG Groep is niet gebonden aan offertes bij kennelijke vergissingen of verschrijvingen.

 Uitvoering

3.1 AG Groep ontwikkelt software uitsluitend op basis van een Programma van Eisen, gespecificeerd samen met Klant.

3.2 Klant zorgt dat alle informatie voor uitvoering van de overeenkomst correct en volledig is.

3.3 AG Groep mag de uitvoering opschorten bij onvolkomenheden totdat deze zijn verholpen door Klant.

3.4 AG Groep mag derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

 Onderhoud

4.1 Bij een onderhoudsovereenkomst meldt Klant gebreken volgens de overeengekomen procedures aan AG Groep.

 Leveringstermijnen

5.1 Genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief. Overschrijding van termijnen brengt AG Groep niet automatisch in verzuim.

 Medewerking en verplichtingen Klant

6.1 Klant verschaft alle noodzakelijke medewerking en informatie voor uitvoering van de overeenkomst.

6.2 Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de geleverde producten en diensten.

 Gebruiksrecht software

7.1 AG Groep verleent Klant een niet-exclusief gebruiksrecht op de software. Het is Klant niet toegestaan de software te kopiëren of aan derden beschikbaar te stellen zonder toestemming van AG Groep.

 Prijzen

9.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

 Facturering en betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 Aansprakelijkheid van AG Groep

14.1 Aansprakelijkheid van AG Groep is beperkt tot de garantieverplichting. Verdere schadevergoeding, inclusief gevolgschade, is uitgesloten.

 Rechten van intellectuele eigendom

17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op software en diensten ontwikkeld of verstrekt door AG Groep blijven bij AG Groep.

 Overdracht van rechten/verplichtingen

22.1 Klant mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet overdragen zonder schriftelijke toestemming van AG Groep.

 Toepasselijk recht en geschillen

24.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Terneuzen.

VERWERKERSOVEREENKOMST AG GROEP B.V.

 DEFINITIES

1.1 Algemene Voorwaarden: de Algemene voorwaarden van AG Groep B.V., die van toepassing zijn op elke afspraak tussen AG Groep B.V. en Verwerkingsverantwoordelijke.

1.2 Opdrachtnemer: AG Groep B.V., gevestigd te Herengracht 10, 4531GM Terneuzen, Nederland.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan AG Groep B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.4 Overeenkomst: elke afspraak tussen Verwerkingsverantwoordelijke en AG Groep B.V. tot het verrichten van Werkzaamheden door AG Groep B.V.

1.5 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door AG Groep B.V. worden verricht voor uitvoering van de Overeenkomst.

1.6 Betrokkene: de persoon wiens Persoonsgegevens worden verwerkt.

1.7 Datalek: elke inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van Persoonsgegevens.

1.8 Subverwerker: een door AG Groep B.V. bij de uitvoering van deze Overeenkomst ingeschakelde derde.

1.9 Verwerking: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens.

 TOEPASSELIJKHEID VERWERKERSOVEREENKOMST

2.1 Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door AG Groep B.V. in het kader van de Overeenkomst.

 REIKWIJDTE VERWERKERSOVEREENKOMST

3.1 AG Groep B.V. verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever.

 GEHEIMHOUDING

4.1 AG Groep B.V. en haar medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van alle Persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben.

 BEVEILIGINGSMAATREGELEN

5.1 AG Groep B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen, overeenkomstig Annex 2.

 TOEZICHT OP NALEVING

6.1 AG Groep B.V. verstrekt Opdrachtgever alle benodigde informatie voor het aantonen van naleving van de verplichtingen.

 DATALEK

7.1 AG Groep B.V. informeert Opdrachtgever onverwijld na ontdekking van een Datalek.

 SUBVERWERKERS

8.1 AG Groep B.V. mag Subverwerkers inschakelen, overeenkomstig Annex 3.

 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 AG Groep B.V. is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet-nakoming van deze Verwerkersovereenkomst.

 MEDEWERKINGSPLICHTEN EN RECHTEN VAN BETROKKENEN

10.1 AG Groep B.V. assisteert Opdrachtgever bij het vervullen van diens plichten om te reageren op verzoeken van Betrokkenen.

 DUUR EN BEËINDIGING

11.1 Deze Verwerkersovereenkomst is geldig zolang AG Groep B.V. Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de Overeenkomst.

 NIETIGHEID

12.1 Indien een bepaling van deze Verwerkersovereenkomst nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht.

 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

13.1 Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Terneuzen.